Drabik Stanisław

Drabik Stanisław
Data urodzenia:
1900-09-09 Kraków
Data śmierci:
1971-01-20 Kraków

śpiewak, aktor, reżyser, dyrektor teatru;

Właściwie Stanisław Jan Drabik. Był synem Michała D., strażaka, i Reginy z Rumianów, mężem Heleny z domu Przebinda, 2° v. Skulińskiej. Ukończył szkołę średnią i szkołę śpiewu S. Bursy w Krakowie. W 1917-18 odbywał służbę wojskową w armii austriackiej. Po raz pier­wszy wystąpił 31 VIII 1919 w roli Górala – przewodnika chóru (Halka) w T. Wielkim w Po­znaniu. Właściwym jego debiutem była partia Jontka (Halka), śpiewana 17 I 1920 w tym teatrze. Po­wtarzał ją potem wielokrotnie na różnych scenach w kraju i za granicą. W czerwcu 1920, wg „Kuriera Warszawskiego”, „wyjechał na dalsze studia do Włoch”, ale już w lipcu i sierpniu t.r. występował w Krak. Tow. Operowym. W zespole opery pozn. pozostał do końca sez. 1921/22. We wrześniu i październiku 1922 występował gościnnie w T. Wiel­kim w Warszawie w partiach Jontka, Turiddu (Ry­cerskość wieśniacza) i Pinkertona (Madame Butter­fly ); zaangażowany do zespołu, śpiewał jeszcze nie­wielką partię Śpiewaka (Kawaler srebrnej róży) i wysoko cenioną przez krytykę partię Rudolfa („Cy­ganeria”). W tym czasie pobierał pryw. lekcje u I.Dygasa. W kwietniu 1923 występował gościnnie w T. Wielkim w Wilnie (partia tyt. w Fauście, Almaviva w Cyruliku sewilskim). Od sez. 1923/24 przeniósł się do Lwowa i został zaangażowany do T. Wielkiego, w którym pozostał także w sez. 1924/25; śpiewał m.in. Księcia Leopolda (Żydówka), Almavivę (Cyrulik sewilski), Jontka (Halka). Latem 1924 z zespołem opery lwow. występował w Kra­kowie. W maju 1925 odniósł we Lwowie duży sukces w partii tyt. w operze Casanova. W sez. 1925/26 i 1926/27 należał do zespołu operowego T. Polskiego w Katowicach; śpiewał m.in. Cavaradossiego (Tosca), Stefana (Straszny dwór), Jontka (Pomsta Jontkowa). W grudniu 1925 i styczniu 1926 występował gościnnie we Lwowie, w listopa­dzie t.r. w warsz. T. Wielkim (partia tyt. w operze Kuglarz), a w grudniu 1927 w Operze Narodowej w Zagrzebiu. W tym czasie (1926-27) dwukrotnie wyjeżdżał do Mediolanu pogłębiać umiejętności wo­kalne. W sez. 1928/29-1930/31 należał ponownie do zespołu T. Wielkiego w Poznaniu; powtarzał tam swoje dawne partie i śpiewał nowe, np. Chopina (Chopin), Andrzeja (Mazepa P. Czajkowskiego), Ruggiera (Jaskółka), Kazimierza (Hrabina), Fernan­da (Faworyta). Po zawieszeniu działalności przez operę pozn., wyjechał do Jugosławii. Od sez. 1931/32 śpiewał w Operze Królewskiej w Belgradzie; wpro­wadził do jej repertuaru dzieła pol. – Casanovę (prem. 25 IV 1932, debiut reżyserski D.) i Halkę (11 XI 1933), którą wystawił także w Zagrzebiu (20 II 1934). Opracował kilka nowych partii, które wykonywał w języku serbskim: Hermana (Dama pikowa), Heroda (Salome) i Eleazara (Żydówka); przyniosły mu one uznanie krytyki i popularność wśród publiczności. W kraju występował tylko go­ścinnie, m.in. w styczniu 1935 i wiosną 1936 w T. Wielkim w Poznaniu. Od jesieni 1936 wrócił na stałe do Poznania i w zespole opery pozostał do końca sez. 1937/38. Od 1 IX 1938 występował gościnnie w lwow. T. Wielkim (śpiewał StefanaStraszny dwór), a wiosną 1939 w Zagrzebiu, No­wym Sadzie i Sarajewie. Od sez. 1939/40 miał objąć dyrekcję opery lwowskiej. Okupację niem. spędził w Krakowie; uczestniczył w koncertach orga­nizowanych przez RGO. Od 1941 kierował jawnym zespołem operowym, przygotowującym przeciętnie jedno przedstawienie na miesiąc; reżyserował przed­stawienie Halki (prem. 25 XI 1944), inaugurujące działalność Volkstheater. Od marca 1945 organizował zespół operowy we Wrocławiu; w prem. Halki w swojej insc. (8 IX 1945) śpiewał partię Jontka. Przez dwa pierwsze sez. (1945/46 i 1946/47) był dyr. Opery Dolnośląskiej; reżyserował Cyrulika se­wilskiego, Madame Butterfly i Straszny dwór. W 1947-49 prowadził we Wrocławiu amat. operę ro­botniczą (wystawiono Flisa). W sez. 1949/50 pra­cował jako aktor we wrocł. T. Młodego Widza (grał rolę Szeryfa w sztuce Głęboko sięgają korze­nie). W sez. 1950/51 przygotowywał wokalnie akto­rów występujących w przedstawieniu Jak wam się podoba (T. Polski, insc. E. Wiercińskiego). Od paź­dziernika 1951 do października 1952 pełnił funkcję kier. artyst. Opery we Wrocławiu. Reżyserował wó­wczas m.in. Cyrulika sewilskiego, Flisa i Cyganerię. Na pocz. 1953 przeniósł się do Krakowa. Od poł. 1954 kierował operą robotniczą przy miejscowym Woj. DK. Współpracował także z T. im. Słowac­kiego; przygotował wokalnie aktorów do przedsta­wienia Kaukaskiego kredowego koła. W 1958 re­żyserował w Operze wrocł. Carmen i Fra Diavolo. Tamże 2 XII t.r. obchodził (z opóźnieniem) jubi­leusz trzydziestopięciolecia pracy artystycznej. W sez. 1959/60-1961/62 pracował jako reżyser w krak. T. Muzycznym (scena operowa). Zaliczano go do najlepszych tenorów okresu mię­dzywojennego. Jego głos „z metalicznym blaskiem” miał rozległą, wyrównaną skalę, był raczej lekki, nie dramatyczny. Dysponował doskonałą techniką oddechową. W późniejszym okresie kariery, równie wysoko jak walory głosowe, ceniono jego aktor­stwo. Dużą wagę przywiązywał do charakteryzacji i kostiumu. Według cytowanej przez T. Świtałę recenzji, D. jako Herman (Dama pikowa), „nastroił swoją partię na ton wysokiej ekspresywności, zgłę­bił ją dramatycznie i był chwilami niesamowity, gwałtowny w kontrastach, to wybuchający obłęd­nymi porywami, to przeciwstawiający im przejmu­jące piana i mezzavoce. Dźwięk i ruch tworzyły jedną nierozdzielną całość, przemyślaną, przekom­ponowaną i objawioną z groźnym realizmem”. W programie z okazji jubileuszu D., L. Kydryński przytoczył rec. z „Dziennika Poznańskiego” doty­czącą partii Jontka: „Śpiew jego tętnił pełnią na­turalnego natężenia, żywą siłą dźwięku, miał bogatą skalę czysto modulowanych fal głosowych. Była to kreacja rasowego śpiewaka i aktora”. Miał w repertuarze ok. pięćdziesięciu ważnych partii ope­rowych. Inscenizował ponad czterdzieści oper. Wy­stępował z wieloma słynnymi gwiazdami opero­wymi. Propagował muzykę pol. za granicą.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

śpiewak, aktor, reżyser, dyrektor teatru;

Właściwie Stanisław Jan Drabik. Był synem Michała D., strażaka, i Reginy z Rumianów, mężem Heleny z domu Przebinda, 2° v. Skulińskiej. Ukończył szkołę średnią i szkołę śpiewu S. Bursy w Krakowie. W 1917-18 odbywał służbę wojskową w armii austriackiej. Po raz pier­wszy wystąpił 31 VIII 1919 w roli Górala – przewodnika chóru (Halka) w T. Wielkim w Po­znaniu. Właściwym jego debiutem była partia Jontka (Halka), śpiewana 17 I 1920 w tym teatrze. Po­wtarzał ją potem wielokrotnie na różnych scenach w kraju i za granicą. W czerwcu 1920, wg „Kuriera Warszawskiego”, „wyjechał na dalsze studia do Włoch”, ale już w lipcu i sierpniu t.r. występował w Krak. Tow. Operowym. W zespole opery pozn. pozostał do końca sez. 1921/22. We wrześniu i październiku 1922 występował gościnnie w T. Wiel­kim w Warszawie w partiach Jontka, Turiddu (Ry­cerskość wieśniacza) i Pinkertona (Madame Butter­fly ); zaangażowany do zespołu, śpiewał jeszcze nie­wielką partię Śpiewaka (Kawaler srebrnej róży) i wysoko cenioną przez krytykę partię Rudolfa („Cy­ganeria”). W tym czasie pobierał pryw. lekcje u I.Dygasa. W kwietniu 1923 występował gościnnie w T. Wielkim w Wilnie (partia tyt. w Fauście, Almaviva w Cyruliku sewilskim). Od sez. 1923/24 przeniósł się do Lwowa i został zaangażowany do T. Wielkiego, w którym pozostał także w sez. 1924/25; śpiewał m.in. Księcia Leopolda (Żydówka), Almavivę (Cyrulik sewilski), Jontka (Halka). Latem 1924 z zespołem opery lwow. występował w Kra­kowie. W maju 1925 odniósł we Lwowie duży sukces w partii tyt. w operze Casanova. W sez. 1925/26 i 1926/27 należał do zespołu operowego T. Polskiego w Katowicach; śpiewał m.in. Cavaradossiego (Tosca), Stefana (Straszny dwór), Jontka (Pomsta Jontkowa). W grudniu 1925 i styczniu 1926 występował gościnnie we Lwowie, w listopa­dzie t.r. w warsz. T. Wielkim (partia tyt. w operze Kuglarz), a w grudniu 1927 w Operze Narodowej w Zagrzebiu. W tym czasie (1926-27) dwukrotnie wyjeżdżał do Mediolanu pogłębiać umiejętności wo­kalne. W sez. 1928/29-1930/31 należał ponownie do zespołu T. Wielkiego w Poznaniu; powtarzał tam swoje dawne partie i śpiewał nowe, np. Chopina (Chopin), Andrzeja (Mazepa P. Czajkowskiego), Ruggiera (Jaskółka), Kazimierza (Hrabina), Fernan­da (Faworyta). Po zawieszeniu działalności przez operę pozn., wyjechał do Jugosławii. Od sez. 1931/32 śpiewał w Operze Królewskiej w Belgradzie; wpro­wadził do jej repertuaru dzieła pol. – Casanovę (prem. 25 IV 1932, debiut reżyserski D.) i Halkę (11 XI 1933), którą wystawił także w Zagrzebiu (20 II 1934). Opracował kilka nowych partii, które wykonywał w języku serbskim: Hermana (Dama pikowa), Heroda (Salome) i Eleazara (Żydówka); przyniosły mu one uznanie krytyki i popularność wśród publiczności. W kraju występował tylko go­ścinnie, m.in. w styczniu 1935 i wiosną 1936 w T. Wielkim w Poznaniu. Od jesieni 1936 wrócił na stałe do Poznania i w zespole opery pozostał do końca sez. 1937/38. Od 1 IX 1938 występował gościnnie w lwow. T. Wielkim (śpiewał StefanaStraszny dwór), a wiosną 1939 w Zagrzebiu, No­wym Sadzie i Sarajewie. Od sez. 1939/40 miał objąć dyrekcję opery lwowskiej. Okupację niem. spędził w Krakowie; uczestniczył w koncertach orga­nizowanych przez RGO. Od 1941 kierował jawnym zespołem operowym, przygotowującym przeciętnie jedno przedstawienie na miesiąc; reżyserował przed­stawienie Halki (prem. 25 XI 1944), inaugurujące działalność Volkstheater. Od marca 1945 organizował zespół operowy we Wrocławiu; w prem. Halki w swojej insc. (8 IX 1945) śpiewał partię Jontka. Przez dwa pierwsze sez. (1945/46 i 1946/47) był dyr. Opery Dolnośląskiej; reżyserował Cyrulika se­wilskiego, Madame Butterfly i Straszny dwór. W 1947-49 prowadził we Wrocławiu amat. operę ro­botniczą (wystawiono Flisa). W sez. 1949/50 pra­cował jako aktor we wrocł. T. Młodego Widza (grał rolę Szeryfa w sztuce Głęboko sięgają korze­nie). W sez. 1950/51 przygotowywał wokalnie akto­rów występujących w przedstawieniu Jak wam się podoba (T. Polski, insc. E. Wiercińskiego). Od paź­dziernika 1951 do października 1952 pełnił funkcję kier. artyst. Opery we Wrocławiu. Reżyserował wó­wczas m.in. Cyrulika sewilskiego, Flisa i Cyganerię. Na pocz. 1953 przeniósł się do Krakowa. Od poł. 1954 kierował operą robotniczą przy miejscowym Woj. DK. Współpracował także z T. im. Słowac­kiego; przygotował wokalnie aktorów do przedsta­wienia Kaukaskiego kredowego koła. W 1958 re­żyserował w Operze wrocł. Carmen i Fra Diavolo. Tamże 2 XII t.r. obchodził (z opóźnieniem) jubi­leusz trzydziestopięciolecia pracy artystycznej. W sez. 1959/60-1961/62 pracował jako reżyser w krak. T. Muzycznym (scena operowa). Zaliczano go do najlepszych tenorów okresu mię­dzywojennego. Jego głos „z metalicznym blaskiem” miał rozległą, wyrównaną skalę, był raczej lekki, nie dramatyczny. Dysponował doskonałą techniką oddechową. W późniejszym okresie kariery, równie wysoko jak walory głosowe, ceniono jego aktor­stwo. Dużą wagę przywiązywał do charakteryzacji i kostiumu. Według cytowanej przez T. Świtałę recenzji, D. jako Herman (Dama pikowa), „nastroił swoją partię na ton wysokiej ekspresywności, zgłę­bił ją dramatycznie i był chwilami niesamowity, gwałtowny w kontrastach, to wybuchający obłęd­nymi porywami, to przeciwstawiający im przejmu­jące piana i mezzavoce. Dźwięk i ruch tworzyły jedną nierozdzielną całość, przemyślaną, przekom­ponowaną i objawioną z groźnym realizmem”. W programie z okazji jubileuszu D., L. Kydryński przytoczył rec. z „Dziennika Poznańskiego” doty­czącą partii Jontka: „Śpiew jego tętnił pełnią na­turalnego natężenia, żywą siłą dźwięku, miał bogatą skalę czysto modulowanych fal głosowych. Była to kreacja rasowego śpiewaka i aktora”. Miał w repertuarze ok. pięćdziesięciu ważnych partii ope­rowych. Inscenizował ponad czterdzieści oper. Wy­stępował z wieloma słynnymi gwiazdami opero­wymi. Propagował muzykę pol. za granicą.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *