Warmiński Kazimierz

Warmiński Kazimierz
Data urodzenia:
data urodzenia:
Data śmierci:
data śmierci:

aktor;

aktor;